054-2281008 yi00ye@gmail.com
איכות מי השתייה בישראל

איכות מי השתייה בישראל

איכות מי השתייה בישראל "  איכות מי השתייה בישראל נמדדת בכל רשת אספקת המים והבדיקות כוללות בדיקות מיקרוביאליות ובדיקות כימיות. חדירת מים מזוהמים למערכת מי השתייה עלולה לגרום לפגיעה בבני אדם ובבעלי חיים. במקרה של ממצאים חורגים, מבוצע טיפול מיידי במים ובמערכת האספקה...
מים שפירים

מים שפירים

מים שפירים " מים שפירים הם שם כולל למים באיכות גבוהה, אשר ראויים לשתייה ונקיים מרעלים. במרבית המקרים, המדובר הוא במי אגמים, נהרות או מי תהום, אשר עוברים תהליכי סינון וטיהור כך שטעמם עשיר ואין סכנה בצריכתם. מי השתייה מסופקים לריכוזי האוכלוסייה באמצעות מערכות צנרת,...
מקורות מים בישראל

מקורות מים בישראל

מקורות מים בישראל " משק המים הישראלי במצב בעייתי. מקורות המים הטבעיים מתמעטים, בחורף יורדים מעט גשמים ועל כך יעיד הקו האדום והשחור בכנרת, וצריכת המים על ידי המשק והציבור הישראלי עולה משנה לשנה. לכן קיימת חשיבות עצומה לניצול של כל מקור מים שיש בישראל ולספק לתושבי...
מז"ח – מונע זרימת מים חוזרת

מז"ח – מונע זרימת מים חוזרת

מז"ח – מונע זרימת מים חוזרת " על פי תקנות משרד הבריאות בתקנות בריאות העם, חייבים גופים ובעלי עסקים שונים להתקין מכשירים המונעים זרימת מים חוזרת, מבית העסק אל מקורות המים. תקנות מז”ח משרד הבריאות מפרטות כללים אשר בתי עסק וארגונים שונים חייבים לעמוד בהם בהקשר...