054-2281008 yi00ye@gmail.com

מים עיליים

מים עיליים הינם מים זורמים או עומדים, הנמצאים בגובה פני הקרקע ומשמשים לשאיבת מי שתייה. מקורות המים העיליים בישראל הם הכנרת ומספר מעיינות. המים העיליים מהווים כ-30% מהמים הטבעיים בישראל, ומכיוון שכמויות המשקעים שונות מאוד משנה לשנה, כמות המים העיליים תלויה ישירות בכמויות המשקעים במהלך העונה, וקשה יותר לחזות את פוטנציאל המים העיליים בכל שנה או להסתמך עליהם בצורה בלעדית. בפרט במדינתנו שסבלה משנות בצורת רצופות שדלדלו מאוד את מאגרי המים העיליים שלנו, ופגעו באיכותם.

שנה זו (2020) הייתה שנה ברוכת גשמים, הכנרת עלתה ועלתה, הנחלים זרמו במלוא תפארתם ושטפו עימם כל מיני מחלות שונות ומשונות כמו העכברת שגרמה לסגירת מספר רב של נחלים בצפון הארץ.

כל מקורות המים העיליים קיבלו מים חדשים שהיו כל כך נחוצים לנחלים עצמם ולסביבה הקרובה אליהם כמו צמחייה ובעלי חיים.

קיימת קביעה בחוק המים, כי כל מקורות המים במדינה הן העיליים והן התחתיים הם קניין הציבור, וכי בכל הנוגע לאיכות המים ומניעת זיהומם אחראי המשרד להגנת הסביבה.

קיים איסור מאוד גורף על זיהום מים. התקנות אוסרות על הזרמת חומרי הדברה או שאריותיהם למקור מים, או בקרבתם, וישנן עוד מספר תקנות שנועדו לשמור על איכות המים אותם אנו שותים, או משקים וכו'.