054-2281008 yi00ye@gmail.com

מים שפירים

מים שפירים הם שם כולל למים באיכות גבוהה, אשר ראויים לשתייה ונקיים מרעלים. במרבית המקרים, המדובר הוא במי אגמים, נהרות או מי תהום, אשר עוברים תהליכי סינון וטיהור כך שטעמם עשיר ואין סכנה בצריכתם. מי השתייה מסופקים לריכוזי האוכלוסייה באמצעות מערכות צנרת, שמטרתן הבאת מי השתייה ליעדם, תוך שמירה על איכותם ומניעת זיהומם.

על רקע ההתחממות הגלובאלית ושנות הבצורת הרבות, העלייה בצריכת המים הפרטית, מעלה את חשיבות המים השפירים והשמירה על איכותם לדרגה הגבוהה ביותר, שכן מים = חיים.

הדאגה למקורות המים הטבעיים ואיכותם הביאה לפיתוח אמצעים טכנולוגיים שונים שמיועדים לייעול ניצול המים, כמו מי קלחין המשמשים בחקלאות – שהם מי ביוב ושפכים שעברו טיהור. מרבית מקורות המים דורשים טיפול מסוים של המים (ניקויָם) על מנת להביא אותם לאיכות מתאימה לשתייה. היקף הטיפול תלוי באיכות המים הטבעיים ומקורם.

עיקר המאמצים בישראל בשנים האחרונות סבב סביב מתקני התפלת מי ים והפיכתם למים שפירים.

כיום קיימים כבר מספר מפעלי התפלה ברחבי הארץ, ובשנים הקרובות יעלה מספרם, כך שמרבית צריכת המים הן לשתייה והן לצרכים אחרים, תהיה מבוססת על מי שתייה. צעד זה יסייע לשמור ולשמר את מאגרי המים הקיימים.