054-2281008 yi00ye@gmail.com

יפתח יחיאלי

מוסמך מטעם משרד הבריאות לבדיקת מז"חים.

054-2281008

שירות בכל הארץ הנחה מרוכזת לקיבוצים ומושבים

יפתח מערכות בעל ותק ונסיון בתחום המז"חים

מתקין ובודק מז"חים באישור משרד הבריאות
בדיקות שגרתיות ואישור תקופתי על תקינות המז"ח
התקנת כל סוגי המז"חים
טיפול בתקלות ונזילות מז"חים
מכירת כל סוגי המז"חים
לאחר כל בדיקה יקבל הלקוח אישור שנתי לתקינות המז"ח ואישור לרשויות ומשרד הבריאות

מה זה מז"ח ? מונע זרימה חוזרת

חדירת מים מזוהמים למערכת מי השתיה עלולה לגרום לפגיעה בבני אדם ובבעלי חיים. איכות המים נבדקת במקורות המים וברשת האספקה באופן סדיר. עם זאת איכות המים ברשת האספקה עלולה להיפגע ממספר סיבות:

 

  • שימוש במערכת המים להחדרת חומרי דשן והדברה בגידולים חקלאיים
  • שימוש במערכת המים להחדרת חומרי דשן לגינון (ציבורי ופרטי)
  • מערכות שאינן מי שתיה (כיבוי אש, מערכות הסקה ומיזוג וכד').
  • קווי מים ללא שימוש, בהם המים עומדים זמן רב ולכן עלולה לחול ירידה באיכותם
  • שימושים נוספים במים למטרות שונות מצריכה ביתית וסניטארית (בעסקי מסחר ותעשייה)

החקיקה

תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרים חוזרת) תשנ"ב 1992, חוק המים וחוק התכנון והבנייה מגדירה את הדרישות למניעת זיהומים של מערכות אספקת מי שתייה שנובעים מהמצבים הבאים:

זרימת מים חוזרת – זרימת מים מזוהמים לתוך מערכת אספקת מי שתיה בכיוון הפוך לכיוון הזרימה המתוכנן. מצב כזה נגרם עקב לחץ נגדי – לחץ גבוה יותר בצד הצרכן לעומת רשת האספקה או עקב תת לחץ (יניקה) – מצב בו הלחץ ברשת האספקה יורד מתחת ללחץ האטמוספרי.
חיבורי כלאיים – יצירת קשר פיזי בין מערכת מים לשתיה לבין מערכת בה המים אינם מיועדים לשתיה.

המז"ח הוא הפיתרון!

על מנת להבטיח כי איכות המים המסופקים לא תיפגע יש לדאוג ככל הניתן להפרדה מוחלטת בין מערכות מי שתייה לבין מערכות מים שאינן מיועדות לשתיה ע"י אביזר מניעת זרימה חוזרת – מז"ח.

במקומות בהם הפרדה של מרווח אוויר אינה אפשרית יש לבצע את ההפרדה באמצעות התקנת אביזר למניעת זרימה חוזרת (מז"ח). יצויין כי חיבור כלאיים בין קולחין או שפכים למי שתייה הוא אסור.

שלח/י בקשה

יפתח מערכות

בודק מז"ח מוסמך ומכירת ציוד כיבוי אש

צבי הירש קלישר 50
פתח תקווה 4957245